Đĩa bày thức ăn sứ hình vuông viền lượn nghệ thuật

225,000.00

Mô tả

Đĩa bày thức ăn sứ hình vuông viền lượng nghệ thuật